c2i forums

Full Version: Lista plików w folderze do pliku tekstowego? czy jest jakiś program?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Czy istnieje program, który skanuje wszystkie nazwy plików w określonym folderze i zapisuje nazwy plików w dokumencie tekstowym? Indeksowanie lub tworzenie listy plików w tym określonym folderze?
Używam printfolderów - robi to, co chcesz - zapisz do .txt lub wydrukuj listę. to jest nagware - w pełni funkcjonalny, ale z rejestracją nagscreen na każdym starcie programu. warto to w mojej opinii. http://pfolders.stratopoint.com/
dzięki za pomoc