c2i forums

Full Version: Jak znaleźć funkcję W2S
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Czy istnieje sposób na znalezienie funkcji w2s, która może być użyta w każdej grze czy każda gra ma unikalny sposób na jej odnalezienie?     I jak mogę znaleźć tę funkcję? Na przykład Rainbow 6?
Cóż, możesz użyć `GetVertexShaderConstantF` na wypadek, gdybyś miał dostęp do urządzenia D3D. Worldtoscreen bez przesunięć https://github.com/DrNseven/D3D11-Worldtoscreen-Finder Jeśli silnik gry jest publiczny lub wiele rzeczy zostało już odwróconych, użyj tych informacji i ścieżki powrotnej. W przeciwnym razie szukaj właściwości związanych z kamerą, takich jak FOV, rotacja (odchylenie / nachylenie), lokalizacja itp.