c2i forums

Full Version: O Rust Hacks
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Więc mój przyjaciel mówi mi, że co 30 minut zardzewiałe łaty i że jest to w zasadzie głupie, nawet próbując użyć publicznego oszukiwania? Czy to prawda?
oczywiście nie użyłbym publicznego oszukiwania, i nie, to nie łata tak często