c2i forums

Full Version: Do biblioteki DLL gra zostanie automatycznie zamknięta
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Co Xenuine robi, jakikolwiek sposób na wstrzyknięcie DLL, gra zostanie automatycznie zakończona
Notatka moderatora Użyj lepkiej nici do omówienia nowego AC.