c2i forums

Full Version: Visual Basic Trainer?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Dzień dobry. Niedawno stworzyłem trenera gry za pomocą wizualnego studia podstawowego 2010. Całkowicie go ukończyłem, ale teraz nie mogę się dowiedzieć, w jaki sposób mogę zrobić to w prawdziwym pliku, z którego mogą korzystać inni ludzie?