c2i forums

Full Version: Edycja i wstrzykiwanie paczek PUBG
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kiedy dokładnie Battleye sprawdza pliki Pak dokładnie (przed załadowaniem ich w grze lub po?).
w odpowiedzi przed zwykłym sprawdzeniem BE ...
Myślę, że sprawdza pliki pak w katalogu gry, podczas gdy faktycznie ładujesz mapę lub gdy znajdujesz się na ekranie ładowania. Pamiętam, że możesz użyć metody mklink do ominięcia BE podczas korzystania z paksów podczas meczu. Prawdopodobnie teraz nie działa.
Możesz utworzyć nowy folder w katalogu głównym gry, powiązać pak z nowym folderem za pomocą mklinka i wyłączyć nowy folder przed wejściem na pokład.
NOWY NIE WYKRYTY PAK 2018-06-07