c2i forums

Full Version: Skrypty kompensacji rekompensaty są martwe?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Czy wszystkie skrypty są już martwe dzięki nowej aktualizacji EAC? Czy musisz zaryzykować zakaz gry, aby z nich skorzystać?
W niektórych przypadkach działają, ale nie działają już w pełni.