c2i forums

Full Version: używanie kodów i odsunięć
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
czy ktoś może mi powiedzieć, jak używać kodów i przesunięć, na przykład tych, które znajdują się w sekcji kodu?